JS正则限制只能输入数字、或带小数点的数字,并且小数后面限制多少位

Joe
Joe
2021-02-23 / 1 评论 / 53 阅读 / 正在检测是否收录...

length 代表如果输入含小数位的时候,小数位的个数

const length = 2
const reg = new RegExp(`^\\d+(\\.\\d{1,${length}})?$`)
2

评论 (1)

取消
  1. 头像
    看看
    MacOS · Safari

    画图

    回复